Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://www.akugitara.pl przez Administratora. Korzystając z tej Strony, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
Od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Strona – strona internetowa działająca pod adresem https://www.akugitara.pl
2. Administrator – AkuGitara Bartosz Kieliś, z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Kromera 27/40, NIP 611-254-52-16, REGON 380515474.
3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony.

§2. Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz zapisu na listę osób zainteresowanych kursem, śpiewnikiem oraz innymi produktami lub formularz zamówienia kursu, śpiewnika oraz innych produktów. Charakter podania danych jest dobrowolny.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej za pośrednictwem Strony oraz w celach marketingowych. Użytkownik będzie proszony w większości przypadków adres e-mail lub imię i adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych.

4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na listę osób zainteresowanych produktem przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi informacji o tym produkcie oraz w celach marketingowych. Użytkownik będzie proszony w większości przypadków o adres e-mail lub imię i adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się na listę.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.),
b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.),
c) ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.)
d) RODO

7. Użytkownikowi przysługują prawa do:
a) wglądu do swoich danych osobowych,
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
c). wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Aby zmienić dane, Użytkownik winien wysłać e-mail na adres kontakt@akugitara.pl z prośbą o zmianę jego danych osobowych, wskazując jednocześnie sposób w jaki zmiana ta powinna zostać dokonana.

9. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę udzieloną Administratorowi na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@akugitara.pl z prośbą o usunięcie lub przeniesienie jego danych osobowych. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Administrator nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarzania.

10. W każdej chwili Użytkownik może także wypisać się z bazy danych klikając w link rezygnacji, który jest wysyłany w stopce każdego maila.

11. Cofnięcie zgody może być wyrażone w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a). MailerLite UAB, Paupio g. 28, Vilnius 11341, Litwa – w celu przechowywania danych w bazie systemu mailingowego MailerLite, z wykorzystaniem którego administrator realizuje wysyłkę wiadomości e-mail,
b). Hekko.pl H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168 REGON: 364261632 KRS: 0000612359 – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest Strona.

13. Podmioty, o których mowa w ust. 12 nie uzyskują dostępu do danych Użytkownika, a jedynie przechowują je na serwerach.

14. Administrator nie podejmuje automatycznych decyzji w oparciu o profilowanie.

§3. Polityka cookies

Strona może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jej zasobów. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych Użytkownika. Serwer, na którym umieszczono Stronę może odczytać pliki cookies przy ponownym połączeniu z komputerem Użytkownika.

1. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony.

3. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: http://jakwylaczyccookie.pl

4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Strony w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

5. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

7. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

8. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

§4. Inne technologie

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

a) Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku.

b) Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§5. Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem Polityka prywatności. Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w formie informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.